Regulamin

Regulamin platformy GetBerry

Wersja PDF: Pobierz


Regulamin GetBerry


I. Postanowienia wstępne 2

II. Słownik pojęć użytych w Regulaminie 2

III. Zasady ogólne korzystania z Platformy GetBerry.pl. 6

IV. Warunki korzystania z Platformy GetBerry.pl dla Kupujących. 10

V. Warunki korzystania z Platformy GetBerry.pl dla Partnerów. 12

VI. Zawieranie Transakcji i dokonywanie płatności za Towar. 20

VII. Prowizja od Transakcji. 24

VIII. Dane osobowe Użytkowników. 27

IX. Prawa i obowiązki Użytkownika. 31

X. Zakres odpowiedzialności i prawa GetBerry. 32

XI. Korespondencja. 36

XII. Reklamacje. 37

XIII. Postanowienia końcowe. 38

I. Postanowienia wstępne


 1. Regulamin określa warunki korzystania przez Użytkowników z Platformy GetBerry.pl
 2. Platforma GetBerry.pl udostępniona jest Użytkownikom przez firmę GetBerry sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na ulicy Henryka Kowalówki 11, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzącego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu. NIP 9721264768, REGON: 364757161.
 3. Adres kontaktowy: kontakt@getberry.pl
 4. Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny, treści i elementy graficzne Platformy GetBerry (za wyjątkiem treści i elementów graficznych nie pochodzących od GetBerry) oraz jego bazy danych stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw przysługujących GetBerry lub/i innym osobom i podlegają ochronie prawnej.
 5. Poprzez fakt korzystania z Platformy GetBerry.pl, Użytkownik oświadcza, że:
  1. zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  2. akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania;
  3. wyraża zgodę na niezwłoczne udostępnienie mu możliwości korzystania z Platformy, po spełnieniu przez niego warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

II. Słownik pojęć użytych w Regulaminie


 1. O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin korzystania z Platformy GetBerry.pl, określający w szczególności prawa i obowiązki Użytkownika, prawa i obowiązki GetBerry oraz zasady i warunki zawierania Transakcji za pomocą GetBerry.pl.

 1. Platforma GetBerry lub Platforma – oznacza Platformę internetową udostępnioną przez GetBerry pod adresem internetowym http://getberry.pl, umożliwiającą Sprzedawcom prezentację i rozpowszechnianie informacji handlowych Partnerów oraz zaproszenie Kupujących do składania ofert nabycia Towarów od Partnerów (ofert zawarcia Transakcji), Kupującym zapoznanie się z informacjami handlowymi Partnerów oraz złożenie Sprzedawcom oferty nabycia Towaru od Partnerów (zawarcia Transakcji), a Użytkownikom zawarcie Transakcji za pomocą GetBerry.pl.

 1. Użytkownik – oznacza odpowiednio Kupującego lub Partnera lub oba te podmioty łącznie.

 1. Kupujący – osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy prawa obowiązujące w miejscu jej zamieszkania lub siedziby przyznają zdolność prawną, a przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zdolność do czynności prawnych, korzystającą z Platformy GetBerry.pl na podstawie Regulaminu, która za pośrednictwem Platformy zapoznaje się z informacjami handlowymi Partnerów. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej czynności określone w Regulaminie wykonuje organ tej osoby lub jej przedstawiciel (pełnomocnik) umocowany do dokonywania wszelkich czynności w jej imieniu związanych z korzystaniem z Platformy GetBerry.pl.

 1. Partner – oznacza osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której przepisy prawa obowiązujące w miejscu jej zamieszkania lub siedziby przyznają zdolność prawną, a przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zdolność do czynności prawnych, posiadającą miejsce zamieszkania lub siedzibę wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej, korzystającą z Platformy GetBerry.pl na podstawie Regulaminu, która za pośrednictwem Platformy GetBerry.pl prezentuje i rozpowszechnia informacje handlowe. dotyczące jej Towarów oraz dokonuje sprzedaży swoich Towarów. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej czynności określone w Regulaminie wykonuje organ tej osoby lub jej przedstawiciel (pełnomocnik) umocowany do dokonywania wszelkich czynności w jej imieniu związanych z korzystaniem z Platformy GetBerry.pl.

 1. Towar – oznacza rzecz ruchomą w postaci produktów żywnościowych, rolnych, półproduktów i produktów przetworzonych, prezentowaną w informacjach handlowych Partnera zamieszczonych w Platformie GetBerry.pl, która może być przedmiotem Transakcji.

 1. Transakcja – oznacza umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy GetBerry i Kupującym za pomocą Platformy GetBerry.pl. GetBerry wystepuje w roli pośrednika (pełnomocnika) w sprzedaży Towarów przez Partnerow w Platformie GetBerry.pl.

 1. Konto Kupującego – oznacza konto udostępniane Kupującemu przez GetBerry w Platformie GetBerry.pl w ramach Usługi GetBerry, na które składa się odpowiednia powierzchnia Platformy GetBerry.pl (strona internetowa i przestrzeń serwerowa), interfejs Kupującego oraz zespół rozwiązań informatycznych, umożliwiające Kupującemu zapisanie, przechowywanie i zmianę danych osobowych Kupującego oraz gromadzenie informacji o Transakcjach zawartych przez Kupującego za pomocą Platformy GetBerry.pl.

 1. Konto Partnera – oznacza konto udostępniane Partnerowi przez GetBerry w Platformie GetBerry.pl w ramach Usługi, na które składa się odpowiednia powierzchnia Platformy GetBerry.pl (strona internetowa i przestrzeń serwerowa), interfejs Partnera oraz zespół rozwiązań informatycznych, umożliwiające Partnerowi w szczególności zapisanie, przechowywanie i zmianę danych (w tym danych osobowych) Partnera, zamieszczenie, przechowywanie, prezentowanie i rozpowszechnianie Portfolio i informacji handlowych Partnera w Platformie GetBerry.pl oraz administrowanie nimi (dokonywanie zmian i usuwanie z Platformy GetBerry.pl), a także gromadzenie informacji o Transakcjach zawartych przez Partnera za pomocą Platformy GetBerry.pl oraz o rozliczeniach dokonywanych z GetBerry z tytułu korzystania z Usługi.

 1. Login – oznacza udostępniony GetBerry przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Użytkownika, identyfikujący Użytkownika i jego Konto w Platformie GetBerry.pl oraz umożliwiający logowanie się do tego Konta.

 1. Formularze – oznaczają strony internetowe udostępniane w Platformie GetBerry.pl, umożliwiające Użytkownikowi zawarcie z GetBerry umowy o świadczenie Usługi GetBerry, udostępnienie GetBerry, drugiej stronie Transakcji oraz Operatorowi płatności informacji i danych (w tym danych osobowych) Użytkownika oraz korzystanie z Usługi GetBerry, w szczególności założenie Konta w Platformie GetBerry.pl oraz zawieranie Transakcji za pomocą Platformy GetBerry.pl.

 1. Platforma informatyczna – oznacza oprogramowanie i powierzchnię Platformy GetBerry.pl (strony internetowe i przestrzeń serwerową), interfejs Użytkownika, Formularze oraz zespół rozwiązań informatycznych udostępnianych Użytkownikom w Platformie GetBerry.pl w celu korzystania z Usługi GetBerry oraz zawierania Transakcji za pomocą Platformy GetBerry.pl. Platforma informatyczna jest w pełni zautomatyzowana.

 1. Operator płatności – oznacza

  a). spółkę pod firmą DialCom24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, GetBerryisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań–Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306513, posiadającą Numer Identyfikacji Podatkowej 781-173-38-52, wykonującą Transakcje płatnicze określone w Regulaminie, jako agent instytucji płatniczej pod firmą PayPro Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, GetBerryisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań–Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, posiadającą Numer Identyfikacji Podatkowej 779-236-98-87 zwaną dalej przelewy24;

  lub

  b). spółkę pod firmą PayPal Polska Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie pod adresem Emilii Plater 53,
 2. Newsletter – oznacza zbiór informacji handlowych wysyłanych przez GetBerry, w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób, na udostępniony GetBerry przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, z określoną częstotliwością, na który składać się mogą treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe dotyczące Platformy GetBerry.pl, Partnerów, Towarów lub/i innych osób oraz towarów i usług tych osób.
 3. Linki – oznaczają łącza (odwołania) do danej strony internetowej Platformy GetBerry.pl lub Operatora płatności, otrzymane przez Użytkownika w treści listu elektronicznego wysłanego na udostępniony GetBerry przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, umożliwiające potwierdzenie założenia Konta w Platformie GetBerry.pl, weryfikację danych Partnera u Operatora płatności, uzyskanie informacji dotyczącej zawartej przez Użytkownika Transakcji oraz potwierdzenie zamówienia i rezygnację z otrzymywania Newslettera w Platformie GetBerry.pl.
 4. Portfolio – oznacza powierzchnię Platformy GetBerry.pl udostępnioną Partnerowi w ramach Usługi GetBerry (dostępną w Koncie Partnera) oraz udostępnione Partnerowi w ramach tej powierzchni formy, zespół rozwiązań informatycznych i funkcjonalności (w tym techniczne) umożliwiające zaprezentowanie osoby Partnera oraz przykładowych, prezentowanych przez Partnera Towarów (w szczególności Plików przedstawiających ich wygląd) osobom korzystającym z Platformy GetBerry.pl. Portfolio jest częścią Usługi GetBerry dla Partnera.
 5. Konto Facebook – oznacza konto założone i posiadane przez Użytkownika w serwisie internetowym o nazwie Facebook, udostępnianym przez Facebook, Inc. z siedzibą w Kalifornii (Stany Zjednoczone Ameryki) pod adresem internetowym http://www.facebook.com.
 6. Transakcja płatnicza – oznacza transfer środków pieniężnych – odpowiednio – od Kupującego do GetBerry działającego jako pełnomocnik Partnera tytułem zapłaty Kwoty Transakcji, bądź od Partnera do GetBerry tytułem zapłaty prowizji od Transakcji, bądź od GetBerry działającego jako pełnomocnik Partnera do wskazanego przez Partnera Kupującego tytułem zwrotu Kwoty Transakcji, bądź od GetBerry do wskazanego przez GetBerry Partnera tytułem zwrotu prowizji od Transakcji.
 7. Zlecenie płatnicze – oznacza – odpowiednio – oświadczenie Kupującego, lub GetBerry działającego jako pełnomocnik Partnera, skierowane do Operatora płatności zawierające polecenie wykonania Transakcji płatniczej.
 8. Kwota Transakcji – oznacza cenę Towaru/Towarów i koszty dostawy tego Towaru/tych Towarów do Kupującego, z zastrzeżeniem postanowień punktu VI.6 Regulaminu.
 9. Dni robocze - oznaczają dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 10. Rabat – oznacza upust cenowy przyznany Kupującemu przez Partnera, który w zależności od treści oświadczenia dotyczącego tego upustu może być procentowy lub kwotowy, obejmować wszystkie lub określone Towary dostarczane przez Partnera, zostać udzielony Kupującemu do wykorzystania wyłącznie w określonym czasie (okres ważności Rabatu), być wykorzystany jednokrotnie (w odniesieniu do danego Towaru lub danej Transakcji) lub wielokrotnie (w odniesieniu do danych Towarów lub danych Transakcji), a także zostać udzielony pod warunkiem dokonania Transakcji o określonej Kwocie Transakcji.
 11. Kod rabatowy – oznacza kod w postaci ciągu cyfr, liter lub/i innych znaków, umożliwiający Kupującemu realizację uprawnienia wynikającego z przyznanego Rabatu.

III. Zasady ogólne korzystania z Platformy GetBerry.pl. 1. Platforma GetBerry.pl umożliwia Partnerowi zamieszczenie, przechowywanie, prezentację i rozpowszechnianie Portfolio oraz informacji handlowych Partnera, zaproszenie Kupujących do składania ofert nabycia Towarów dostarczonych przez Partnera (ofert zawarcia Transakcji) oraz zawieranie Transakcji z Kupującymi za pomocą Platformy GetBerry.pl, a także założenie i posiadanie Konta w Platformie GetBerry.pl w tym celu oraz zamówienie i otrzymywanie Newslettera.
 2. Platforma GetBerry.pl umożliwia Kupującemu zapoznanie się z informacjami handlowymi Partnerów, złożenie oferty nabycia Towaru (oferty zawarcia Transakcji) oraz zawarcie Transakcji za pomocą Platformy GetBerry.pl, a także założenie i posiadanie Konta w Platformie GetBerry.pl w tym celu oraz zamówienie i otrzymywanie z Newslettera.
 3. Użytkownik korzysta z Usługi GetBerry za pomocą Platformy GetBerry.pl, w szczególności Formularzy udostępnionych w Platformie GetBerry.pl. Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól Formularzy przeznaczonych do korzystania z Usługi GetBerry, chyba że pole to jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne). Treści wpisywane przez Użytkowników do Formularzy mogą zawierać taką ilość znaków (wraz ze spacjami i znakami przestankowymi), jaka jest możliwa do wpisania w Formularzu.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do podawania w Formularzach wyłącznie prawdziwych i prawidłowych danych osobowych. Osobą odpowiedzialną za prawdziwość i prawidłowość danych osobowych udostępnionych w Formularzach jest wyłącznie Użytkownik. Podanie danych osobowych niezgodnych z prawdą lub nieprawidłowych uprawnia GetBerry do zaprzestania świadczenia Usługi GetBerry Użytkownikowi.
 5. Partner zamieszcza, przechowuje, prezentuje i rozpowszechnia informacje handlowe w Platformie GetBerry.pl w imieniu własnym, na swoją rzecz i na swoją odpowiedzialność.
 6. GetBerry nie oferuje i nie sprzedaje Towarów prezentowanych w Platformie GetBerry.pl oraz nie jest stroną Transakcji zawieranych za pomocą Platformy GetBerry.pl, a Usługa GetBerry ogranicza się jedynie do udostępnienia powierzchni (strony internetowe i przestrzeń serwerowa) i zespołu rozwiązań informatycznych umożliwiających zapoznanie się przez Użytkowników z informacjami handlowymi Sprzedawców oraz zawieranie umów sprzedaży pomiędzy Kupującymi i Sprzedawcami. Umowa sprzedaży Towarów prezentowanych w Platformie GetBerry.pl (Transakcja) zawierana jest bezpośrednio pomiędzy Partnerem i Kupującym. GetBerry działa w charakterze pełnomocnika Partnera do odbioru i przekazywania Partnerowi wszelkich płatności związanych z Transakcjami zawieranymi w ramach Platformy GetBerry.pl – Partner udziela GetBerry pełnomocnictwa we ww. zakresie w chwili rejestracji do Platformy.
 7. GetBerry nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę, za sposób jej wykonania przez Sprzedawcę, za niezgodność Towaru z zawartą Transakcją, za bezpieczeństwo, jakość, wady i legalność Towarów Sprzedawców, z tytułu rękojmi i gwarancji dotyczącej Towarów oraz za szkody poniesione przez Kupującego lub Sprzedawcę na skutek zawarcia, przebiegu, wykonania lub niewykonania Transakcji.
 8. Ta sama osoba może być jednocześnie Kupującym i Partnerem w Platformie GetBerry.pl.
 9. Użytkownik może zamówić i korzystać z Newslettera w Platformie GetBerry.pl z jednoczesnym założeniem i korzystaniem z Konta w Platformie GetBerry.pl lub bez założenia takiego Konta w Platformie GetBerry.pl.
 10. Użytkownik zamawia otrzymywanie Newslettera:
  1. za pomocą Formularza założenia Konta w Platformie GetBerry.pl, lub
  2. za pomocą odrębnego Formularza przeznaczonego do zamówienia Newslettera, lub
  3. poprzez aktywowanie („kliknięcie”) odpowiedniego pola (checkboxu) znajdującego się w Koncie Użytkownika w Platformie GetBerry.pl, dotyczącego zamówienia Newslettera.
  4. Warunkiem zamówienia Newslettera przez Użytkownika w sposób określony w punkcie III.10.a) i III.10.b) Regulaminu jest udostępnienie GetBerry adresu poczty elektronicznej Użytkownika w celu otrzymywania Newslettera, zaakceptowanie przez niego postanowień Regulaminu oraz wyrażenie przez niego zgody na otrzymywanie informacji handlowych zawartych w Newsletterze, wysyłanych przez GetBerry w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób na udostępniony GetBerry przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, a także potwierdzenie zamówienia Newslettera poprzez aktywowanie („kliknięcie”) Linku aktywacyjnego otrzymanego w liście elektronicznym wysłanym przez GetBerry do Użytkownika na udostępniony GetBerry przez niego adres poczty elektronicznej. Warunkiem zamówienia Newslettera przez Użytkownika w sposób określony w punkcie III.10.c) Regulaminu jest wyrażenie przez niego zgody na otrzymywanie informacji handlowych zawartych w Newsletterze, wysyłanych przez GetBerry w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób na udostępniony GetBerry przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 11. Aktywowanie („kliknięcie”) przez Użytkownika Linku aktywacyjnego dotyczącego założenia Konta w Platformie GetBerry.pl, bądź aktywowanie („kliknięcie”) odpowiedniego pola (checkboxu) znajdującego się w Koncie Użytkownika w Platformie GetBerry.pl dotyczącego zamówienia Newslettera oznacza zawarcie przez Użytkownika z GetBerry, w formie elektronicznej i w języku polskim, umowy o korzystanie z Newslettera, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie. Umowa o korzystanie z Newslettera w Platformie GetBerry.pl zawierana jest pomiędzy GetBerry i Użytkownikiem na czas nieoznaczony. Użytkownik może odstąpić od Umowy na korzystanie z Newslettera w dowolnym terminie od daty aktywowania Newslettera.
 12. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o korzystanie z Newslettera w Platformie GetBerry.pl (zrezygnować z otrzymywania Newslettera w Platformie GetBerry.pl) w każdym czasie, poprzez aktywowanie („kliknięcie”) odpowiedniego pola (checkboxu) znajdującego się w Koncie Użytkownika w Platformie GetBerry.pl lub aktywowanie („kliknięcie”) Linku dezaktywacyjnego otrzymanego w treści Newslettera. Ponowne aktywowanie („kliknięcie”) przez Użytkownika odpowiedniego pola (checkboxu) znajdującego się w Koncie Użytkownika w Platformie GetBerry.pl, dotyczącego korzystania z Newslettera, oznacza zawarcie przez Użytkownika z GetBerry, w formie elektronicznej i w języku polskim, umowy o korzystanie z Newslettera na czas nieoznaczony, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.
 13. GetBerry może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o korzystanie z Newslettera, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.
 14. Treści Newsletterów podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm.). Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z treści Newsletterów w żadnym innym celu, niż tylko zapoznanie się z ich treścią.
 15. W celu zapoznania się przez Kupującego w Platformie GetBerry.pl z interesującymi go informacjami handlowymi Partnerów, GetBerry może wprowadzać w Platformie GetBerry.pl narzędzia techniczne umożliwiające wyszukiwanie Partnerów lub/i informacji handlowych Partnerów według określonych kryteriów wyszukiwania.
 16. GetBerry informuje, że w Platformie GetBerry.pl mogą być prowadzone rankingi Partnerów w oparciu o zasady określane przez GetBerry, na co Partner wyraża zgodę poprzez akceptację Regulaminu.
 17. Platforma GetBerry.pl umożliwia Użytkownikom powiązanie Konta w Platformie GetBerry.pl z Kontem Facebook Użytkownika w celu umożliwienia Użytkownikowi logowania się do Konta w Platformie GetBerry.pl za pomocą Konta Facebook Użytkownika. Powiązanie Konta w Platformie GetBerry.pl z Kontem Facebook Użytkownika następuje wyłącznie na skutek czynności dokonanych przez Użytkownika za pomocą aplikacji udostępnionej Użytkownikowi w Platformie informatycznej Platformy GetBerry.pl oraz nie jest związane z udostępnieniem GetBerry hasła dostępowego do Konta Facebook Użytkownika. Powiązanie Konta w Platformie GetBerry.pl z Kontem Facebook Użytkownika nie wiąże się z połączeniem obu tych Kont oraz Usługi GetBerry z usługami świadczonymi przez Facebook, Inc. w Kalifornii (Stany Zjednoczone Ameryki) ani w zakresie faktycznym ani prawnym, co oznacza w szczególności, że Usługa GetBerry świadczona jest przez GetBerry, a usługi związane z posiadaniem Konta Facebook świadczone są przez Facebook, Inc. w Kalifornii oraz że GetBerry nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub/i zaniechania Facebook, Inc. w Kalifornii podjęte w stosunku do Użytkownika. W celu powiązania Konta w Platformie GetBerry.pl z Kontem Facebook Użytkownika, GetBerry nie przekazuje Facebook, Inc. w Kalifornii żadnych danych osobowych Użytkownika oraz hasła dostępowego Użytkownika do jego Konta w Platformie GetBerry.pl. Powiązanie Konta w Platformie GetBerry.pl z Kontem Facebook Użytkownika nie wymaga udostępnienia przez Użytkownika takiego samego zakresu oraz takich samych danych osobowych w obu tych Kontach.
 18. W ramach prowadzonych przez GetBerry promocji Platformy GetBerry.pl, GetBerry może umożliwiać Sprzedawcom przystępowanie do programów/akcji rabatowych organizowanych w Platformie GetBerry.pl, polegających na umożliwieniu Sprzedawcom przyznawania Kupującym Rabatów w odniesieniu do Towarów i Transakcji dokonywanych przez nich za pośrednictwem Platformy GetBerry.pl z wykorzystaniem Kodów rabatowych. Rabat jest przyznawany Kupującemu przez Partnera.
 19. Kupujący korzysta z Rabatów i Kodów rabatowych zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie oraz informacjach i oświadczeniach dotyczących Rabatów i Kodów rabatowych, a także w odniesieniu do Transakcji zawieranych ze Partnermi, którzy biorą udział w programie/akcji rabatowej.
 20. GetBerry informuje Kupujących o programach/akcjach rabatowych określonych w punkcie III.18 Regulaminu oraz przyznanych Kupującym przez Partnerów Rabatach w szczególności w formie korespondencji elektronicznej kierowanej do Kupujących (przykładowo w Newsletterze), za pomocą stron internetowych Platformy GetBerry.pl lub serwisów internetowych GetBerry lub/i poprzez ogłoszenia w prasie, radiu i telewizji.
 21. Kupujący może wykorzystać Kod rabatowy wyłącznie podczas składania zamówienia na Towar za pomocą Platformy GetBerry.pl, poprzez wpisanie Kodu rabatowego w odpowiednim polu Formularza zamówienia Towaru. Po prawidłowym wpisaniu Kodu rabatowego w Formularzu zamówienia Towaru, Kwota Transakcji zostanie pomniejszona o wartość wynikającą z udzielonego Kupującego Rabatu. Rabat obejmie Towary znajdujące się w Formularzu zamówienia Towaru, w stosunku do których Partnera przyznali Rabat Kupującemu.
 22. Kod rabatowy zostaje wykorzystany z chwilą złożenia przez Kupującego zamówienia na Towar, co oznacza, że w przypadku, gdy Kupujący nie dokończy składania zamówienia na Towar będzie mógł wykorzystać Kod rabatowy w późniejszym terminie, o ile nie upłynął okres ważności Kodu rabatowego.IV. Warunki korzystania z Platformy GetBerry.pl dla Kupujących.


 1. Korzystanie z Usługi GetBerry przez Kupującego jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że Kupujący jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych (przedsiębiorcy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub/i transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie jest pobierane przez GetBerry i nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie z Usługi GetBerry. Kupujący dokonuje ponadto zapłaty Kwoty Transakcji za Towar prezentowany przez Partnera przy czym płatność ta jest pobierana przez GetBerry jako pełnomocnika Partnera i nie jest związana z korzystaniem przez Kupującego z Usługi GetBerry.
 2. Kupujący może korzystać z Usługi GetBerry wraz z jednoczesnym założeniem i korzystaniem z Konta w Platformie GetBerry.pl. W przypadku Kupujących posiadających Konto w Platformie GetBerry.pl, Formularz zamówienia Towaru zostanie automatycznie uzupełniony o dane osobowe Kupującego zapisane w Koncie Kupującego w Platformie GetBerry.pl, przy czym Kupujący może wskazać inny adres dostawy Towarów niż adres Kupującego zapisany w Koncie Kupującego. Kupujący może ponadto dokonać zmiany swoich danych osobowych zapisanych w Koncie Kupującego w Platformie GetBerry.pl, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu.
 3. Z zastrzeżeniem zdania następnego niniejszego punktu Regulaminu, założenie Konta w Platformie GetBerry.pl wymaga dokonania przez Kupującego łącznie następujących czynności:
  1. prawidłowego wypełnienia Formularza dotyczącego założenia Konta w Platformie GetBerry.pl w zakresie określonym przez GetBerry jako obowiązkowy, w szczególności w zakresie danych osobowych Kupującego i hasła dostępowego do tego Konta;
  2. zaakceptowania postanowień Regulaminu;
  3. wyrażenia zgody na przetwarzanie przez GetBerry danych dotyczących korzystania przez Kupującego z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez GetBerry oraz jej kontrahentów w celach marketingowych;
  4. aktywowania („kliknięcia”) Linku aktywacyjnego otrzymanego w liście elektronicznym wysłanym przez GetBerry do Kupującego na udostępniony GetBerry przez Kupującego adres poczty elektronicznej w celu potwierdzenia założenia Konta w Platformie GetBerry.pl.
 4. Kupujący może wypowiedzieć umowę o korzystanie z Konta w Platformie GetBerry.pl (zrezygnować z posiadania i korzystania z Konta w Platformie GetBerry.pl) w każdym czasie, z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, poprzez aktywowanie („kliknięcie”) w Formularzu Konta w Platformie GetBerry.pl pola dotyczącego usunięcia Konta Kupującego z Platformy GetBerry.pl (jeżeli taka funkcjonalność zostanie udostępniona Kupującemu w Koncie Kupującego) lub poprzez przesłanie do GetBerry, w formie elektronicznej, stosownego oświadczenia Kupującego o wypowiedzeniu GetBerry umowy o korzystanie z Konta w Platformie GetBerry.pl. Oświadczenie Kupującego powinno zawierać jego dane osobowe udostępnione w Koncie w Platformie GetBerry.pl oraz powinno zostać wysłane z adresu poczty elektronicznej udostępnionego GetBerry przez Kupującego w Koncie Kupującego w Platformie GetBerry.pl. Wypowiedzenie umowy o korzystanie z Konta w Platformie GetBerry.pl oznacza jednoczesne wypowiedzenie przez Kupującego umowy o korzystanie z Newslettera w Platformie GetBerry.pl. GetBerry informuje, że wypowiedzenie przez Kupującego umowy o korzystanie z Konta w Platformie GetBerry.pl będzie się wiązało z utratą przez Kupującego, z chwilą upływu okresu wypowiedzenia, dostępu do Konta w Platformie GetBerry.pl.
 5. GetBerry może wypowiedzieć Kupującemu umowę o korzystanie z Konta w Platformie GetBerry.pl w każdym czasie, z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn. Wypowiedzenie umowy o korzystanie z Konta w Platformie GetBerry.pl oznacza jednoczesne wypowiedzenie przez GetBerry umowy o korzystanie z Newslettera w Platformie GetBerry.pl.
 6. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta w Platformie GetBerry.pl po zalogowaniu się do tego Konta za pomocą Loginu i hasła dostępowego.
 7. Konto w Platformie GetBerry.pl umożliwia Kupującemu gromadzenie następujących informacji dotyczących zawartej przez Kupującego Transakcji:
  1. rodzaj Towaru, jego ilość i łączna Kwota Transakcji,
  2. inne informacje charakteryzujące Towar,
  3. data zawarcia Transakcji,
  4. dane Partnera,
  5. status Transakcji będący informacją o przebiegu realizacji zamówienia Towaru.
 8. Konto w Platformie GetBerry.pl prezentuje Kupującemu informacje o zawartej przez Kupującego Transakcji przez okres co najmniej 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia jej zawarcia, z wyjątkiem przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy. Po upływie okresu wskazanego w zdaniu poprzednim, informacje o zawartej przez Kupującego Transakcji nie będą prezentowane Kupującemu w Koncie Kupującego w Platformie GetBerry.pl.
 9. W przypadku wypowiedzenia umowy o korzystanie z Konta w Platformie GetBerry.pl przez którąkolwiek ze stron umowy, informacje o zawartej przez Kupującego Transakcji prezentowane będą w Koncie Kupującego wyłącznie do dnia obowiązywania umowy (upływu okresu wypowiedzenia).
 10. Kupujący może zostać jednocześnie Partnerem w Platformie GetBerry.pl z użyciem dotychczasowego Konta Kupującego w Platformie GetBerry.pl, co wymaga wypełnienia przez Kupującego (w zakresie określonym przez GetBerry jako obowiązkowy) odpowiedniego Formularza dostępnego w Koncie Kupującego w Platformie GetBerry.pl dotyczącego założenia Konta Partnera w Platformie GetBerry.pl, a następnie przesłania tego Formularza drogą elektroniczną do GetBerry poprzez aktywowanie („kliknięcie”) odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu. Po dokonaniu czynności wskazanych w zdaniu poprzednim, Kupujący staje się jednocześnie Partnerem w Platformie GetBerry.pl przy użyciu jednego Konta w Platformie GetBerry.pl, posiadającego interfejs oraz zespół rozwiązań informatycznych właściwych dla Konta Kupującego i Konta Partnera.
 11. Do Kupującego będącego jednocześnie Partnerem w Platformie GetBerry.pl, w zakresie korzystania z Usługi GetBerry jako Partner, zastosowanie mają wszystkie postanowienia Regulaminu dotyczące Partnera.
 12. Kupujący nie są uprawnieni do korzystania z treści informacji handlowych Partnerów w żadnym innym celu, niż tylko zapoznanie się z ich treścią i zawarcie Transakcji.

V. Warunki korzystania z Platformy GetBerry.pl dla Partnerów. 1. Korzystanie z Usługi GetBerry przez Partnera jest bezpłatne.
 2. Partner może korzystać z Usługi GetBerry w charakterze Partnera wyłącznie po założeniu Konta w Platformie GetBerry.pl oraz w czasie obowiązywania umowy o korzystanie z Konta w Platformie GetBerry.pl.
 3. Założenie Konta w Platformie GetBerry.pl wymaga dokonania przez Partnera łącznie następujących czynności:
  1. prawidłowego wypełnienia Formularza dotyczącego założenia Konta w Platformie GetBerry.pl w zakresie określonym przez GetBerry jako obowiązkowy, w szczególności w zakresie danych osobowych Partnera i hasła dostępowego do tego Konta;
  2. zaakceptowania postanowień Regulaminu;
  3. wyrażenia zgody na przetwarzanie przez GetBerry danych dotyczących korzystania przez Partnera z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez GetBerry oraz jej kontrahentów w celach marketingowych;
  4. przesłania wypełnionego Formularza wskazanego w punkcie a) powyżej drogą elektroniczną do GetBerry poprzez aktywację („kliknięcie”) odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu;
  5. aktywowania („kliknięcia”) Linku aktywacyjnego otrzymanego w liście elektronicznym wysłanym przez GetBerry do Partnera na udostępniony GetBerry przez Partnera adres poczty elektronicznej w celu potwierdzenia założenia Konta w Platformie GetBerry.pl.
  6. Aktywowanie („kliknięcie”) przez Partnera Linku aktywacyjnego określonego w punkcie V.3.e) Regulaminu oznacza zawarcie przez Partnera z GetBerry, w formie elektronicznej i w języku polskim, umowy o korzystanie z Konta w Platformie GetBerry.pl na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie. Umowa wskazana w zdaniu poprzednim zawarta zostaje na czas nieoznaczony.
  7. Partner może wypowiedzieć umowę o korzystanie z Konta w Platformie GetBerry.pl (zrezygnować z posiadania i korzystania z Konta w Platformie GetBerry.pl) w każdym czasie, z zachowaniem następujących okresów wypowiedzenia:
   1. w przypadku, gdy nie miał on zamieszczonych informacji handlowych w Platformie GetBerry.pl w okresie 14 (czternastu) dni przed dokonaniem wypowiedzenia, a ostatnia zawarta przez niego Transakcja zawarta została nie później niż 14 (czternaście) dni przed dniem dokonania wypowiedzenia – z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia;
   2. w przypadku, gdy miał on zamieszczone informacje handlowe w Platformie GetBerry.pl w okresie 14 (czternastu) dni przed dokonaniem wypowiedzenia lub gdy ostatnia zawarta przez niego Transakcja zawarta została w okresie 14 (czternastu) dni przed dniem dokonania wypowiedzenia – z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia.
 4. Partner może wypowiedzieć umowę o korzystanie z Konta w Platformie GetBerry.pl poprzez aktywowanie („kliknięcie”) w Formularzu Konta w Platformie GetBerry.pl pola dotyczącego usunięcia Konta Partnera z Platformy GetBerry.pl (jeżeli taka funkcjonalność zostanie udostępniona Partnera w Koncie Partnera) lub poprzez przesłanie do GetBerry, w formie elektronicznej, stosownego oświadczenia Partnera o wypowiedzeniu GetBerry umowy o korzystanie z Konta w Platformie GetBerry.pl. Oświadczenie Partnera powinno zawierać jego dane osobowe udostępnione w Koncie w Platformie GetBerry.pl oraz powinno zostać wysłane z adresu poczty elektronicznej udostępnionego GetBerry przez Partnera w Koncie Partnera w Platformie GetBerry.pl. Wypowiedzenie umowy o korzystanie z Konta w Platformie GetBerry.pl oznacza jednoczesne wypowiedzenie przez Partnera umowy o korzystanie z Newslettera w Platformie GetBerry.pl. GetBerry informuje, że wypowiedzenie przez Partnera umowy o korzystanie z Konta w Platformie GetBerry.pl będzie się wiązało z utratą przez Partnera, z chwilą upływu okresu wypowiedzenia, dostępu do informacji wymienionych w punkcie V.7 i V.9 Regulaminu za pomocą Konta w Platformie GetBerry.pl. W okresie wypowiedzenia, Partner traci możliwość zamieszczania nowych informacji handlowych w Platformie GetBerry.pl oraz zawierania Transakcji z Kupującymi (za wyjątkiem Transakcji, co do których ofertę nabycia Towaru otrzymał od Kupujących przed dniem dokonania wypowiedzenia), a w pozostałym zakresie nadal korzysta z Usługi GetBerry oraz zobowiązany jest do prawidłowego wykonania już zawartych Transakcji z Kupującymi. Dokonanie wypowiedzenia umowy o korzystanie z Konta w Platformie GetBerry.pl nie ma wpływu na obowiązek Partnera prawidłowego wykonania Transakcji z Kupującymi oraz rozliczenia z GetBerry prowizji GetBerry od zawartych przez Partnera Transakcji.
 5. GetBerry może wypowiedzieć Partnerowi umowę o korzystanie z Konta w Platformie GetBerry.pl z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn. Wypowiedzenie umowy o korzystanie z Konta w Platformie GetBerry.pl oznacza jednoczesne wypowiedzenie przez GetBerry umowy o korzystanie z Newslettera w Platformie GetBerry.pl. W okresie wypowiedzenia, Partner traci możliwość zamieszczania nowych informacji handlowych w Platformie GetBerry.pl oraz zawierania Transakcji z Kupującymi za pośrednictwem conceptshop.pl (za wyjątkiem Transakcji, co do których ofertę nabycia Towaru otrzymał od Kupujących przed dniem dokonania wypowiedzenia), a w pozostałym zakresie nadal korzysta z Usługi GetBerry oraz zobowiązany jest do prawidłowego wykonania już zawartych Transakcji z Kupującymi. Dokonanie wypowiedzenia umowy o korzystanie z Konta w Platformie GetBerry.pl nie ma wpływu na obowiązek Partnera prawidłowego wykonania Transakcji z Kupującymi oraz rozliczenia z GetBerry prowizji GetBerry od zawartych przez Partnera Transakcji.
 6. Partner uzyskuje dostęp do Konta w Platformie GetBerry.pl po zalogowaniu się do tego Konta za pomocą Loginu i hasła dostępowego.
 7. Konto w Platformie GetBerry.pl umożliwia Partnerowi gromadzenie następujących informacji dotyczących zawartej w serwisie Transakcji:
  1. rodzaj Towaru, jego ilość i łączna Kwota Transakcji,
  2. inne informacje charakteryzujące Towar,
  3. data zawarcia Transakcji,
  4. dane Kupującego,
  5. adres dostawy,
  6. status Transakcji będący informacją o przebiegu realizacji zamówienia Towaru.
 8. Konto w Platformie GetBerry.pl prezentuje Partnerowi informacje o zawartej Transakcji, której przedmiotem był towar zaprezentowany przez Partnera przez okres co najmniej 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem punktu V.11 Regulaminu. Po upływie okresu wskazanego w zdaniu poprzednim, informacje o zawartejTransakcji dotyczącej towaru zaprezentowanego przez Partnera nie będą prezentowane na Koncie Partnera w Platformie GetBerry.pl.
 9. Konto w Platformie GetBerry.pl umożliwia Partnerowi gromadzenie raportów dotyczących sprzedaży Towarów dokonanej za pomocą Platformy GetBerry.pl oraz rozliczeń prowizji od Transakcji należnej GetBerry.
 10. Konto w Platformie GetBerry.pl prezentuje Partnerowi raporty dotyczące sprzedaży Towarów dokonanej za pomocą Platformy GetBerry.pl oraz rozliczenia prowizji od Transakcji należnej GetBerry za okres co najmniej ostatnich 12 (dwunastu) miesięcy kalendarzowych, z zastrzeżeniem punktu V.11 Regulaminu. Po upływie okresu wskazanego w zdaniu poprzednim, informacje o zawartej Transakcji nie będą prezentowane Partnerowi w Koncie Partnera w Platformie GetBerry.pl.
 11. W przypadku wypowiedzenia umowy o korzystanie z Konta w Platformie GetBerry.pl przez którąkolwiek ze stron umowy, informacje o Transakcji oraz raporty i rozliczenia prowizji od Transakcji, określone w punkcie V.9 Regulaminu, prezentowane będą w Koncie Partnera wyłącznie do dnia obowiązywania umowy (upływu okresu wypowiedzenia).
 12. Partner uzyskuje dostęp do informacji dotyczących zawartej przez Transakcji (wymienionych w punkcie V.7 Regulaminu) również poprzez Link otrzymany w liście elektronicznym wysłanym na adres poczty elektronicznej udostępniony GetBerry przez Partnera, prowadzący do strony internetowej Platformy GetBerry.pl zawierającej te informacje. Partner może uzyskać dostęp do informacji wskazanych w zdaniu poprzednim przez okres co najmniej 90 (dziewięćdziesięciu) od dnia zawarcia Transakcji.
 13. Partner może być jednocześnie Kupującym w Platformie GetBerry.pl z użyciem dotychczasowego Konta Partnera w Platformie GetBerry.pl, z zastrzeżeniem punktu V.14 Regulaminu.
 14. Bycie zarówno Partnerem, jak i Kupującym w Platformie GetBerry.pl przy użyciu jednego Konta w Platformie GetBerry.pl nie będzie możliwe, jeżeli w jednym z tych przypadków Partner będzie chciał określić siebie jako Konsumenta („osoba prywatna”), a w drugim jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową („firma”) lub dla obu tych przypadków będzie chciał udostępnić inne dane (w tym dane osobowe).
 15. Do Partnera będącego jednocześnie Kupującym w Platformie GetBerry.pl, w zakresie korzystania z Usługi GetBerry jako Kupujący, zastosowanie mają wszystkie postanowienia Regulaminu dotyczące Kupującego.
 16. Za Towary zaprezentowane przez Partnera, GetBerry może przyjmować płatności od Kupujących z tytułu Transakcji zawartych za pomocą Platformy GetBerry.pl wyłącznie za pośrednictwem określonych w Regulaminie Operatorów płatności, wykonujących Transakcje płatnicze opisane w Regulaminie. W celu korzystania z usług płatniczych jednego z dwóch Operatorów płatności lub z usług płatniczych obydwu Operatorów Płatności (dla różnych Transakcji) Partner może być zobowiązany do dokonania u wybranego Operatora płatności następujących czynności:
  1. założenia odpowiedniego konta Sprzedawcy służącego identyfikacji Sprzedawcy dla potrzeb wykonania Transakcji płatniczej przez danego Operatora płatności;
  2. dokonania wymaganych przez danego Operatora płatności czynności weryfikacyjnych dotyczących danych (w tym danych osobowych) Sprzedawcy w celu potwierdzenia, że są one pełne, aktualne i zgodne z prawdą;
  3. zawarcia z wybranym Operatorem lub z każdym z dwóch Operatorów płatności, w formie elektronicznej, umowy.

Wszelkie czynności określone w niniejszym punkcie Regulaminu, Partner dokonuje u Operatora płatności, zgodnie z obowiązującymi u Operatora płatności zasadami oraz umową. GetBerry nie jest odpowiedzialna za przeprowadzenie oraz skuteczność weryfikacji danych (w tym danych osobowych) Partnera przez Operatora płatności. GetBerry nie jest stroną umowy zawartej pomiędzy Operatorem płatności i Partnerem.


 1. Informacje handlowe Partnera zamieszczone, przechowywane, prezentowane i rozpowszechniane w Platformie GetBerry.pl przez Partnera nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), w szczególności art. 66 tejże ustawy, a jedynie zaproszenie Kupujących do składania ofert nabycia Towarów (ofert zawarcia Transakcji) w rozumieniu przepisu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. Partner zobowiązany jest do zamieszczania i rozpowszechniania w Platformie GetBerry.pl informacji handlowych dotyczących wyłącznie nowych (nieużywanych) Towarów, których jest właścicielem.
 3. Partner zobowiązany jest do zamieszczania i rozpowszechniania w Platformie GetBerry.pl informacji handlowych dotyczących wyłącznie rzeczy ruchomych w postaci żywności i produktów przetworzonych. Towary prezentowane przez Partnera w informacjach handlowych Partnera w Platformie GetBerry.pl muszą być legalne, dopuszczone do obrotu, bezpieczne, niewadliwe oraz nadawać się do sprzedaży prowadzonej przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
 4. Zamieszczona przez Partnera w Platformie GetBerry.pl informacja handlowa Partnera będzie rozpowszechniana (upubliczniona) w Platformie GetBerry.pl wraz z Nickiem Partnera przez czas oznaczony, określony w Formularzu zamieszczenia informacji handlowej w Platformie GetBerry.pl. Z przyczyn organizacyjno-technicznych, zamieszczona przez Partnera w Platformie GetBerry.pl informacja handlowa Partnera będzie rozpowszechniana (upubliczniona) w Platformie GetBerry.pl najpóźniej od trzeciego dnia roboczego od dnia jej zamieszczenia przez Partnera w Platformie GetBerry.pl, pod warunkiem spełnienia przez Partnera postanowień Regulaminu dotyczących treści informacji handlowych oraz Towarów Partnera. Partner może w każdym czasie zaprzestać rozpowszechniania swojej informacji handlowej w Platformie GetBerry.pl (uniewidocznić ją w Platformie GetBerry.pl) lub usunąć swoją informację handlową z Platformy GetBerry.pl, z zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na obowiązek Partnera prawidłowego wykonania już zawartych Transakcji z Kupującymi oraz rozliczenia z GetBerry prowizji GetBerry od zawartych przez Partnera Transakcji.
 5. Informacja handlowa Partnera powinna zostać sporządzona przez Partnera wyłącznie w języku polskim, chyba, że Partner decyduje się na sprzedaż na inne rynki, wówczas w języku urzędowym danego terytorium, jak też języku angielskim oraz być aktualna, zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, pełna i rzetelna, a także powinna spełniać wymogi przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Treść informacji handlowej Partnera nie może zachęcać lub zapraszać Kupujących do składania ofert nabycia Towarów i zawierania Transakcji dotyczących Towarów prezentowanych przez Partnera w Platformie GetBerry.pl poza Platformą GetBerry.pl lub/i do dokonywania zapłaty za Towary nabywane z naruszeniem postanowień punktu V.18 Regulaminu (bez pośrednictwa Operatora płatności), w szczególności poprzez zamieszczenie przez Partnera w treści informacji handlowej numerów rachunków bankowych Partnera, numerów telefonów do Partnera lub/i adresów poczty elektronicznej Partnera.
 6. Informacja handlowa Partnera dotycząca każdego Towaru powinna zawierać co najmniej:
  1. nazwę Towaru;
  2. dokładny opis Towaru;
  3. Kwotę Transakcji (w tym cenę Towaru i, o ile występują, koszty dostawy Towaru do Kupującego);
  4. co najmniej jeden Plik przedstawiający Towar w sposób wyraźny, spełniający postanowienia Regulaminu;
  5. warunki sprzedaży Towaru, w tym informacje wymagane zgodnie art. 12 § 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.2014.827);
  6. inne dane dotyczące Towaru wymagane przez GetBerry w Formularzu zamieszczenia informacji handlowej w Platformie GetBerry.pl.

GetBerry jest uprawniona do zmiany kategorii Towaru przypisanej przez Partnera do Towaru w informacji handlowej, jeżeli zostanie ona określona przez Partnera nieprawidłowo.


 1. Partner musi być właścicielem Towaru prezentowanego przez niego w informacji handlowej Sprzedawcy w Platformie GetBerry.pl
 2. Portfolio Partnera jest rozpowszechniane przez Partnera w Platformie GetBerry.pl wraz z Nickiem Partnera i może być nieodpłatnie wyszukiwane, czytane i oglądane przez inne osoby korzystające z Platformy GetBerry.pl.
 3. Treści zamieszczane i rozpowszechniane przez Partnera w Portfolio powinny dotyczyć wyłącznie Partnera, który je zamieszcza, być zgodne z prawdą, profilem i tematyką Platformy GetBerry.pl, nie mogą wprowadzać w błąd co do tożsamości Partnera oraz być związane z informacjami handlowymi Partnera.
 4. Typ, rozdzielczość i rozmiar Plików, jakie Partner może zamieszczać w Platformie GetBerry.pl są wskazane Partnera na stronach internetowych Platformy GetBerry.pl. Pliki Partnerów o innym typie, rozdzielczości lub rozmiarze niż wskazany na stronach internetowych Platformy GetBerry.pl nie będą mogły być zamieszczone i rozpowszechniane w Platformie GetBerry.pl.
 5. GetBerry nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane, przechowywane i rozpowszechniane przez Partnerów w Portfolio. Partner zamieszcza, przechowuje i rozpowszechnia treści w Portfolio w imieniu własnym, na swoją rzecz i na swoją odpowiedzialność. Udostępnienie Partnerowi przez GetBerry (w ramach Usługi GetBerry) możliwości założenia Portfolio oraz przechowywania i rozpowszechniania jego treści w Platformie GetBerry.pl ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych.
 6. Poprzez fakt korzystania z Usługi GetBerry, Partner wyraża zgodę na zwielokrotnianie, zamieszczanie i rozpowszechnianie przez GetBerry informacji handlowych i treści Portfolio Partnera w materiałach informacyjnych, promocyjnych lub/i reklamowych dotyczących Platformy GetBerry.pl lub/i GetBerry, rozpowszechnianych w Platformie GetBerry.pl oraz poza Platformą GetBerry.pl, zarówno w całości, jak i w części, oraz na rozporządzanie i korzystanie przez GetBerry z opracowań tych informacji handlowych i treści Portfolio w celu ich rozpowszechniania w sposób określony w niniejszym punkcie Regulaminu, przy czym rozpowszechnianie tych informacji handlowych i treści Portfolio nastąpi anonimowo lub z podaniem danych Partnera (w zależności od uznania GetBerry). Partner udziela GetBerry zgody wymienionej w zdaniu poprzednim na czas nieoznaczony, nieodpłatnie oraz bez ograniczeń terytorialnych, technik zwielokrotniania oraz form i zakresu rozpowszechniania, a udzielone zgoda jest nieodwołalna i obejmuje w szczególności rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w sieciach telekomunikacyjnych, w prasie, radiu i telewizji.
 7. Korzystanie przez Partnera z Usługi GetBerry, w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest równoznaczne z:
  1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Partnera faktu, że informacje handlowe oraz treści Portfolio Partnera będą czytane i oglądane przez inne osoby;
  2. wyrażeniem przez Partnera zgody na nieodpłatne czytanie i oglądanie informacji handlowych i treści Portfolio Partnera przez inne osoby;
  3. wyrażeniem przez Partnera zgody na rozpowszechnianie jego informacji handlowych i treści Portfolio wraz z jego Nickiem;
  4. wyrażeniem przez Partnera zgody na rozpowszechnianie informacji handlowych i treści Portfolio Partnera (w tym wraz z Nickiem Partnera) na wszystkich powierzchniach Platformy GetBerry.pl przeznaczonych do rozpowszechniania informacji handlowych i treści Portfolio przez Partnerów;
  5. wyrażeniem przez Partnera zgody na zajawianie informacji handlowych i treści Portfolio Partnera na wszelkich powierzchniach Platformy GetBerry.pl, Portalu Wirtualna Polska lub/i serwisów internetowych GetBerry przeznaczonych do zajawiania informacji handlowych i treści Portfolio Partnerów;

 1. Partner zobowiązany jest do zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania w Platformie GetBerry.pl informacji handlowych oraz treści Portfolio spełniających warunki określone w Regulaminie oraz wyłącznie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Partner zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie GetBerry z tytułu przechowywania przez GetBerry i rozpowszechniania przez Partnera w Platformie GetBerry.pl informacji handlowych i treści Portfolio nie spełniających warunków określonych w Regulaminie.
 2. Partner zobowiązany jest posiadać wszelkie prawa do zamieszczanych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez niego w Platformie GetBerry.pl informacji handlowych i treści Portfolio w zakresie umożliwiającym ich zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie w Platformie GetBerry.pl oraz poza Platformą GetBerry.pl oraz nieodpłatne czytanie i oglądanie przez inne osoby, w tym zobowiązany jest posiadać autorskie prawa majątkowe lub odpowiednie licencje do tych informacji handlowych i treści Portfolio w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.). Zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że posiadane przez Partnera prawo do informacji handlowych i treści Portfolio (w tym ich rozpowszechniania) oraz prawo do zezwalania innym osobom na nieodpłatne czytanie i oglądanie tych informacji handlowych i treści Portfolio, na warunkach określonych w Regulaminie, jest niczym nieograniczone.
 3. Partner zobowiązany jest dokonać stosownego rozliczenia ze wszystkimi osobami, którym przysługują jakiekolwiek prawa do informacji handlowych i treści Portfolio Partnera zamieszczonych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez Partnera w Platformie GetBerry.pl, jeżeli uprawnione osoby wystąpią z roszczeniami z tytułu przysługujących im praw.
 4. Partner nie może zamieszczać w Platformie GetBerry.pl informacji handlowych, treści Portfolio i Nicków, które będą zawierały treści sprzeczne z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa GetBerry i prawa osób trzecich, w szczególności dobra osobiste, prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych, prawa do nazw i oznaczeń osób trzecich, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny, bądź będą zawierały Linki prowadzące do wyżej wymienionych treści lub Linki prowadzące do jakichkolwiek stron internetowych. Partner zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie GetBerry z tytułu naruszenia przez Partnera postanowień zdania poprzedniego niniejszego punktu Regulaminu.
 5. Partner wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku zawartego w Plikach zamieszczonych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez niego w Platformie GetBerry.pl. W przypadku, gdy Plik Partnera zawierać będzie wizerunek innych osób, Partner zobowiązany jest posiadać zgodę osób przedstawionych w tym Pliku na rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w postanowieniach Regulaminu, w tym bez konieczności zapłaty na rzecz tych osób przez GetBerry jakiegokolwiek wynagrodzenia z tego tytułu. W przypadku, gdy Partner nie będzie posiadał zgody wskazanej w zdaniu poprzednim lub zgoda taka zostanie cofnięta, a Partner nie usunie z Platformy GetBerry.pl Pliku zawierającego wizerunek osób wskazanych w zdaniu poprzednim, zobowiązany będzie do naprawienia szkody, jaką poniesie GetBerry z tego tytułu (w szczególności za skutek roszczeń osób trzecich związanych z rozpowszechnianiem ich wizerunku w Platformie GetBerry.pl bez ich zgody).VI. Zawieranie Transakcji i dokonywanie płatności za Towar. 1. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Transakcje pomiędzy Kupującymi i GetBerry realizowane na rzecz Partnera mogą być zawierane za pomocą Platformy GetBerry.pl przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.
 2. Transakcja pomiędzy Kupującym i Partnerem, w którego imieniu działa GetBerry jako pełnomocnik, jest zawierana i wykonywana na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, w warunkach sprzedaży Towarów zamieszczonych w informacjach handlowych Partnerów oraz zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku sprzeczności niniejszego Regulaminu z warunkami sprzedaży Towarów zamieszczonymi w informacjach handlowych Partnera, zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z danymi, informacjami i opisem Towarów oraz warunkami sprzedaży Towarów zamieszczonymi w informacjach handlowych Partnerów przed złożeniem oferty nabycia Towaru w ramach Platformy GetBerry.pl (oferty zawarcia Transakcji).
 4. Transakcja pomiędzy GetBerry i Kupującym zawierana jest w formie elektronicznej, wyłącznie w czasie prezentacji informacji handlowych Partnera w Platformie GetBerry.pl oraz według Kwoty Transakcji (cen Towarów i kosztów dostawy Towarów do Kupującego) obowiązujących w chwili złożenia zamówienia Towaru przez Kupującego.
 5. Podana w informacjach handlowych Partnera w Platformie GetBerry.pl cena Towaru jest ceną netto wyrażoną w złotych polskich.
 6. Podana w informacjach handlowych Partnera w Platformie GetBerry.pl Kwota Transakcji obejmuje cenę Towaru oraz koszty dostawy Towaru do Kupującego, o ile z informacji handlowych Partnera wynika, że Kupujący, poza ceną Towaru, ponosi również koszty dostawy Towaru do Kupującego. W przypadku, gdy w informacjach handlowych Partnera nie wyodrębniono osobno ceny Towaru i kosztów dostawy Towaru do Kupującego, przyjmuje się, że cena Towaru stanowi Kwotę Transakcji.
 7. Pojedyncza Transakcja zawierana przez Kupującego może objąć więcej niż jeden Towar prezentowany przez Partnera.
 8. Pojedyncze zamówienie Kupującego może objąć Towary prezentowane przez różnych Partnerów, przy czym zawarcie Transakcji przez Kupującego następuje z każdym osobno, co w szczególności oznacza, że realizacja zamówienia i dostarczenie Towaru Kupującemu następuje przez każdego Partnera osobno, na zasadach i warunkach oraz w terminie określonym przez Partnera.
 9. Zapłata Kwoty Transakcji za Towar nabywany za pomocą w Platformie GetBerry.pl następuje wyłącznie za pośrednictwem Operatora płatności i za pomocą udostępnionych przez niego metod płatności oraz na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 10. Kupujący może dokonać zapłaty za Towary oferowane przez różnych Partnerów jedną, łączną płatnością, o ile Towary objęte są jednym (tym samym) zamówieniem Kupującego. W takim wypadku, dla łącznej płatności za zamówienie można wybrać tylko jednego Operatora płatności, a Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich środków pieniężnych dla całej – łącznej płatności, a nie tylko poszczególnych Towarów.
 11. Zapłata Kwoty Transakcji za zamówiony Towar powinna nastąpić przez Kupującego w czasie wyznaczonym przez Operatora płatności, liczonym od chwili ostatecznego zatwierdzenia przez Kupującego wyboru Towarów przeznaczonych do nabycia w Formularzu zamówienia Towaru i przekazania przez Kupującego danych dotyczących Transakcji do Operatora płatności, wynoszącym zwykle – w zależności od wyboru metody płatności przez Kupującego – od 15 (piętnastu) minut do 7 (siedmiu) dni.
 12. Kupujący dokonuje wyboru Towaru, który chce nabyć od Partnera za pomocą internetowego koszyka w Platformie GetBerry.pl. Internetowy koszyk w Platformie GetBerry.pl umożliwia zapisanie wybranych Towarów przed złożeniem zamówienia Towaru (stworzenie listy Towarów, które Kupujący zamierza nabyć) oraz zliczenie Kwoty Transakcji. Przed złożeniem zamówienia Towaru, Kupujący może zarządzać zawartością internetowego koszyka wedle swojego uznania poprzez dodawanie Towarów do internetowego koszyka lub ich usuwanie z internetowego koszyka.
 13. Towar oferowany przez Partnera w Platformie GetBerry.pl zostaje zarezerwowany dla Kupującego z chwilą ostatecznego zatwierdzenia wyboru Towarów przeznaczonych do nabycia przez Kupującego. Zarezerwowanie Towaru następuje wyłącznie w celu zapewnienia dostępności Towaru dla Kupującego zainteresowanego jego nabyciem oraz nie zastępuje zamówienia Towaru.
 14. Kupujący składa zamówienie na Towar za pomocą Formularza zamówienia Towaru udostępnionego w Platformie GetBerry.pl (drogą elektroniczną). Z chwilą przesłania Formularza zamówienia Towaru za pomocą Platformy GetBerry.pl, Kupujący nie może dokonać żadnych zmian w zamówieniu Towaru (w tym w zakresie danych osobowych Kupującego). Wszelkie zmiany danych (w tym danych osobowych) Partnera lub/i Kupującego w Koncie w Platformie GetBerry.pl nie spowodują jednocześnie zmiany danych Partnera lub/i Kupującego w zamówieniach Towaru przesłanych przez Kupującego za pomocą Platformy GetBerry.pl przed dokonaniem zmiany danych.
 15. W celu złożenia zamówienia Towaru i jego przyjęcia przez Partnera, Kupujący powinien dokonać łącznie wszystkich następujących czynności:
  1. wypełnić prawidłowo wszystkie pola Formularza zamówienia Towaru oznaczone jako obowiązkowe, w szczególności w zakresie danych osobowych;
  2. zaakceptować postanowienia Regulaminu;
  3. przesłać wypełniony Formularz zamówienia Towaru za pomocą Platformy GetBerry.pl poprzez aktywowanie („kliknięcie”) odpowiedniego pola znajdującego się w tym Formularzu;
  4. zaakceptować postanowienia regulaminu wybranego do obsługi płatniczej Transakcji Operatora płatności dotyczącego przekazywania płatności za pośrednictwem Operatora płatności;
  5. dokonać zapłaty Kwoty Transakcji za zamówiony Towar za pośrednictwem wybranego do obsługi płatniczej Transakcji Operatora płatności oraz w czasie przez niego wyznaczonym i za pomocą udostępnionych przez niego metod płatności.
 16. Złożenie przez Kupującego zamówienia Towaru stanowi ofertę Kupującego nabycia Towaru od Partnera lub Partnerów – w przypadku zamówień na Towary oferowane przez różnych Partnerów (ofertę zawarcia Transakcji ze Partnerem lub Partnerem) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.). Z chwilą złożenia zamówienia Towaru, Kupujący otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia Towaru wraz z informacją o konieczności potwierdzenia zapłaty Kwoty Transakcji przez wybranego do obsługi płatniczej Transakcji Operatora płatności, w formie korespondencji elektronicznej skierowanej na adres poczty elektronicznej Kupującego udostępniony przez niego w Formularzu zamówienia Towaru.
 17. Potwierdzenie przez wybranego do obsługi płatniczej Transakcji Operatora płatności zapłaty za Towar jest równoznaczne z przyjęciem oferty Kupującego zawarcia Transakcji przez Partnera lub Partnerów (w przypadku zamówień na Towary oferowane przez różnych Partnerów) oraz zawarciem Transakcji pomiędzy Kupującym i Partnerem lub Partnerami (w przypadku zamówień na Towary oferowane przez różnych Partnerów), obejmującej Towary wyszczególnione w zamówieniu Towaru. Z chwilą zawarcia Transakcji, zamówienie Towaru zostaje przekazane do Partnera lub Partnerów (w przypadku zamówień na Towary oferowane przez różnych Partnerów), a Kupujący otrzyma potwierdzenie zawarcia Transakcji i dokonania zapłaty Kwoty Transakcji oraz przekazania zamówienia Towaru do Partnera lub Partnerów, w formie korespondencji elektronicznej skierowanej na adres poczty elektronicznej Kupującego udostępniony przez niego w Formularzu zamówienia Towaru.
 18. Dostawa Towaru przez Partnera do Kupującego – w zależności od woli Kupującego – następuje na udostępniony przez Kupującego adres zamieszkania lub siedziby Kupującego lub na inny adres wskazany przez Kupującego (określany jako adres dostawy). Przesyłka zawierająca Towar dla Kupującego powinna zostać nadana przez Partnera do Kupującego w terminie określonym w informacji handlowej Partnera w Platformie GetBerry.pl.
 19. Kupujący może wskazać jako adres dostawy wyłącznie miejsce, do którego Partner dostarcza Towary dla Kupujących.
 20. Dostarczenie Towaru Kupującemu następuje za pośrednictwem poczty lub innego podmiotu świadczącego usługi w zakresie dostarczania przesyłek.
 21. Korzystanie z Platformy GetBerry.pl oraz dokonywanie zapłaty Kwoty Transakcji za pośrednictwem wybranego do obsługi płatniczej Transakcji Operatora płatności nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego, a wszelkie czynności związane z dokonaniem zapłaty Kwoty Transakcji nie mają charakteru czynności bankowych.
 22. Podmiotem wykonującym Transakcje płatnicze określone w Regulaminie jest wybrany do obsługi płatniczej danej Transakcji Operator płatności.
  1. Operator płatności przelewy24 świadczy usługi płatnicze przy wykorzystaniu środków technicznych i organizacyjnych posiadanych przez niego w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem internetowym http://www.przelewy24.pl;
  2. Operator płatności PayPal świadczy usługi płatnicze przy wykorzystaniu środków technicznych i organizacyjnych posiadanych przez niego w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem internetowym http://www.paypal.com
  3. Operator płatności Elavon świadczy usługi płatnicze przy wykorzystaniu środków technicznych i organizacyjnych posiadanych przez Espago w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem internetowym https://secure.espago.com.
 23. Operator płatności wybrany do obsługi płatniczej danej Transakcji wykonuje Transakcje płatnicze związane z zapłatą Kwoty Transakcji na Zlecenie płatnicze Kupującego złożone z chwilą akceptacji przez Kupującego niniejszego Regulaminu, w oparciu o zasady i warunki określone przez Operatora płatności, w szczególności w regulaminie Operatora płatności dotyczącym przekazywania płatności za pośrednictwem Operatora płatności, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu. Finalnym Odbiorcą płatności dokonanej przez Kupującego w związku z Transakcją jest Partner. Strona pośredniczącą w procesie transakcyjnym jest GetBerry działająca jako pełnomocnik Partnera upoważniony do odbioru i przekazywania płatności.
 24. Wybrany do obsługi płatniczej danej Transakcji Operator płatności nie jest stroną Transakcji zawieranych pomiędzy Kupującymi i Partnermi za pomocą Platformy GetBerry.pl. Wskazany operator płatności nie jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy sprzedaży Towaru przez Partnera, za legalność i wady Towarów oraz za zapewnienie przez Kupujących odpowiednich środków pieniężnych koniecznych do dokonania zapłaty za Towar (za wypłacalność Kupujących).
 25. Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz wybranego do obsługi płatniczej danej Transakcji Operatora płatności żadnych opłat z tytułu wykonywania Transakcji płatniczych na Zlecenie płatnicze Kupującego, związanych z zapłatą Kwoty Transakcji.
 26. Zapłata za Towar może być dokonana wyłącznie bezgotówkowo oraz w pieniądzu polskim.
 27. Zapłata za Towar może być dokonana za pomocą jednej z metod płatności udostępnionych Kupującemu przez Operatora płatności.
 28. Kupujący może dokonywać za pośrednictwem wybranego do obsługi płatniczej Transakcji Operatora płatności wyłącznie płatności związanych z dokonaniem zapłaty Kwoty Transakcji za zamówiony Towar.
 29. Niedokonanie przez Kupującego płatności Kwoty Transakcji w terminie wyznaczonym przez wybrany do obsługi płatniczej danej Transakcji Operatora płatności oznacza brak dokonania płatności Kwoty Transakcji za Towar objęty zamówieniem.
 30. Kupujący zostanie poinformowany o braku potwierdzenia przez wybranego do obsługi płatniczej danej Transakcji Operatora płatności dokonania zapłaty za Towar w formie korespondencji elektronicznej skierowanej na adres poczty elektronicznej Kupującego udostępniony przez niego w Formularzu zamówienia Towaru.
 31. W przypadku, gdy wybrany do obsługi płatniczej danej Transakcji Operator płatności z jakichkolwiek powodów nie będzie mógł wykonać Transakcji płatniczej na Zlecenie płatnicze Kupującego, dokona zwrotu kwoty płatności Kupującemu, na warunkach i zasadach określonych przez wybranego do obsługi płatniczej danej Transakcji Operatora płatności.
 32. Dane dotyczące transakcji np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, data ważności, numer CVV (trzycyfrowy kod na odwrocie Twojej karty kredytowej) są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.

VII. Prowizja od Transakcji. 1. Usługa GetBerry jest świadczona przez GetBerry dla Partnera odpłatnie. Partner zobowiązany jest do zapłaty GetBerry prowizji od Transakcji zawartej za pomocą Platformy GetBerry.pl, która wynosi 3%

Kwoty Transakcji, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego niniejszego punktu Regulaminu. W przypadku udzielenia Kupującemu Rabatu z wykorzystaniem Kodów rabatowych w ramach programów/akcji rabatowych organizowanych w Platformie GetBerry.pl, prowizja od Transakcji zawartej za pomocą Platformy GetBerry.pl naliczana jest od Kwoty Transakcji przed udzieleniem Kupującemu Rabatu pomniejszonej o wartość udzielonego Kupującemu Rabatu. Obliczona zgodnie z postanowieniami zdań poprzednich kwota prowizji od Transakcji stanowi prowizję brutto wyrażoną w złotych polskich, zawierającą podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Przez Kwotę Transakcji wskazaną w ustępie poprzednim rozumie się Kwotę Transakcji opisaną w punkcie II.21 i VI.6 Regulaminu.
 2. Partner zobowiązany jest do zapłaty prowizji od Transakcji w złotych polskich, w sposób i w wysokości, która obowiązuje w Regulaminie w chwili dokonania zapłaty Kwoty Transakcji przez Kupującego.
 3. Prowizja od Transakcji naliczana jest przez GetBerry na bieżąco, z chwilą potwierdzenia przez wybranego do obsługi płatniczej danej Transakcji Operatora płatności wykonania Transakcji płatniczej związanej z dokonaniem zapłaty Kwoty Transakcji przez Kupującego. Okresem rozliczeniowym dla naliczonych przez GetBerry prowizji od Transakcji jest miesiąc kalendarzowy.
 4. Zapłata przez Partnera prowizji od Transakcji następuje automatycznie poprzez odjęcie należnej kwoty w trakcie dokonywania płatności przez Kupującego.
 5. Zapłata przez Partnera prowizji od Transakcji powinna nastąpić w chwili potwierdzenia przez wybranego do obsługi płatniczej danej Transakcji Operatora płatności wykonania Transakcji płatniczej związanej z dokonaniem zapłaty Kwoty transakcji przez Kupującego. Zaakceptowanie przez Partnera postanowień Regulaminu jest równoznaczne z upoważnieniem GetBerry do przekazywania wybranemu do obsługi płatniczej danej Transakcji Operatorowi płatności informacji o wysokości prowizji od Transakcji należnych GetBerry.
 6. GetBerry wystawiać będzie Sprzedawcom faktury VAT na prowizje od Transakcji z użyciem danych Partnera udostępnionych przez Partnera w Koncie Partnera w Platformie GetBerry.pl. Partner upoważnia GetBerry do wystawienia faktury VAT bez podpisu Partnera.
 7. GetBerry wystawiać będzie Partnerom faktury VAT na prowizje od Transakcji naliczone w danym okresie rozliczeniowym w terminie do siedmiu dni od upływu okresu rozliczeniowego, którego dotyczy faktura VAT. Partner posiadający miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może udostępnić GetBerry swój numer VAT UE dla celów wystawienia faktury.
 8. W przypadku, gdy Partner założy więcej niż jedno Konto Partnera w Platformie GetBerry.pl, GetBerry naliczać będzie prowizje od Transakcji oraz wystawiać faktury VAT na te prowizje oddzielnie dla każdego Konta Partnera w Platformie GetBerry.pl.
 9. Wybrany do obsługi płatniczej danej Transakcji Operator płatności wykonuje Transakcje płatnicze związane z zapłatą prowizji od Transakcji na Zlecenie płatnicze Partnera złożone z chwilą akceptacji przez Partnera niniejszego Regulaminu, w oparciu o zasady i warunki określone przez Operatora płatności.
 10. Z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu. Odbiorcą płatności dokonanej przez Partnera za korzystanie z Usługi GetBerry (płatności prowizji od Transakcji) jest GetBerry.
 11. Wybrany do obsługi płatniczej danej Transakcji Operator płatności nie jest stroną umowy o korzystanie z Usługi GetBerry zawartej pomiędzy GetBerry i Partnerem.
 12. Partner nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz wybranego do obsługi płatniczej danej Transakcji Operatora płatności żadnych opłat z tytułu wykonywania Transakcji płatniczych na Zlecenie płatnicze Partnera, związanych z zapłatą prowizji od Transakcji.
 13. Wybrany do obsługi płatniczej danej Transakcji Operator płatności wykonuje Transakcje płatnicze związane z zapłatą prowizji od Transakcji w kwocie ustalonej na podstawie informacji dotyczącej wysokości prowizji od Transakcji przekazanej mu przez GetBerry.
 14. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży (Transakcji) przez Kupującego będącego Konsumentem, na podstawie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w oparciu o przepis art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.2014.827) GetBerry zobowiązuje się do zwrotu Partnerowi prowizji od Transakcji, o ile żądanie zwrotu prowizji od Transakcji zostanie zgłoszone GetBerry przez Partnera najpóźniej w terminie do 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia zawarcia Transakcji. Zwrot prowizji od Transakcji następuje bez jakichkolwiek odsetek. Partner zgłasza GetBerry żądanie zwrotu prowizji od Transakcji w następujący sposób:
  1. w przypadku, gdy zwrot Kwoty Transakcji Kupującemu następuje bez pośrednictwa Operatora płatności (jedynie w przypadku gdy Kwota Transakcji została wpłacona bez pośrednictwa Operatora płatności) – żądanie zwrotu prowizji od Transakcji wraz z dowodem potwierdzającym zwrot Kwoty Transakcji Kupującemu powinno zostać zgłoszony GetBerry w formie korespondencji elektronicznej wysłanej z adresu Partnera udostępnionego w Koncie Sprzedawcy w Platformie GetBerry.pl na adres poczty elektronicznej reklamacje@getberry.pl
  2. w przypadku, gdy zwrot Kwoty Transakcji Kupującemu następuje za pośrednictwem wybranego do obsługi płatniczej danej Transakcji Operatora płatności – żądanie zwrotu prowizji od Transakcji powinno zostać zgłoszone GetBerry poprzez aktywowanie („kliknięcie”) odpowiedniego przycisku w Koncie Partnera w Platformie GetBerry.pl (będącego funkcjonalnością Konta Partnera w Platformie GetBerry.pl) umożliwiającego zgłoszenie przez Partnera żądania zwrotu prowizji od Transakcji oraz zwrot Kwoty Transakcji Kupującemu za pośrednictwem Operatora płatności.
  3. Zwrot prowizji od Transakcji może nastąpić wyłącznie w złotych polskich, bezgotówkowo oraz za pośrednictwem wybranego do obsługi płatniczej danej Transakcji Operatora płatności.
 15. W przypadku, gdy Partner dokonuje zwrotu Kwoty Transakcji Kupującemu za pośrednictwem wybranego do obsługi płatniczej danej Transakcji Operatora płatności, po zapewnieniu przez Partnera środków pieniężnych koniecznych do zwrotu Kwoty Transakcji Kupującemu w wysokości co najmniej Kwoty Transakcji pomniejszonej o wartość prowizji od Transakcji oraz aktywowaniu („kliknięciu”) przez Partnera przycisku dotyczącego zwrotu Kwoty Transakcji za pośrednictwem Operatora płatności (będącego funkcjonalnością Konta Partnera w Platformie GetBerry.pl), umożliwiającego przesłanie Operatorowi płatności Zlecenia płatniczego Partnera w zakresie wykonania Transakcji płatniczej dotyczącej zwrotu Kwoty Transakcji Kupującemu oraz zwrot Kwoty Transakcji Kupującemu, GetBerry złoży Zlecenie płatnicze Operatorowi płatności w zakresie wykonania Transakcji płatniczej dotyczącej zwrotu prowizji od Transakcji Partnera, przy czym dla płatności wskaże rachunek bankowy Kupującego. Z chwilą akceptacji przez Partnera Regulaminu, Partner wskazuje GetBerry rachunek bankowy Kupującego jako rachunek bankowy, na który ma nastąpić zwrot prowizji od Transakcji w przypadku określonym w zdaniu poprzednim. Dokonanie przez GetBerry zwrotu prowizji od Transakcji na rachunek bankowy Kupującego, w przypadku określonym w zdaniu poprzednim, stanowi wykonanie przez GetBerry zobowiązania do zwrotu Partnera prowizji od Transakcji. Dokonanie przez GetBerry zwrotu prowizji od Transakcji w sposób określony w niniejszym punkcie Regulaminu wymaga spełnienia przez Partnera warunków określonych w punkcie VI.32 Regulaminu.
 16. Zwrot przez GetBerry prowizji od Transakcji do Partnera nastąpi w następujących terminach:
  1. w przypadku, gdy zwrot Kwoty Transakcji przez Partnera do Kupującego następuje za pośrednictwem wybranego do obsługi płatniczej danej Transakcji Operatora płatności – niezwłocznie, nie później niż terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia zgłoszenia przez Partnera żądania zwrotu prowizji od Transakcji oraz spełnienia przez Partnera warunków określonych w punkcie VI.32 Regulaminu;
  2. w przypadku, gdy zwrot Kwoty Transakcji przez Partnera do Kupującego nie następuje za pośrednictwem Operatora płatności – najpóźniej w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia zgłoszenia przez Partnera żądania zwrotu prowizji od Transakcji, pod warunkiem dostarczenia GetBerry przez Partnera dowodu potwierdzającego zwrot Kwoty Transakcji do Kupującego oraz wykonanie przez Kupującego uprawnienia, o którym mowa w punkcie VII.15 Regulaminu.
 17. O ile będzie to wymagane przez przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadkach opisanych w punkcie VII.15 Regulaminu, GetBerry wystawiać będzie Partnera korekty faktur VAT dotyczące zwrotów przez GetBerry prowizji od Transakcji do Partnera, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 18. Partner może dokonywać za pośrednictwem Operatora płatności wyłącznie płatności związanych z dokonaniem zapłaty prowizji od Transakcji oraz zwrotem Kwoty Transakcji Kupującemu.
 19. GetBerry może w każdym czasie dokonać zmian prowizji od Transakcji zawieranych za pomocą Platformy GetBerry.pl. Zmiany prowizji od Transakcji wchodzą w życie i są wiążące dla Partnerów po opublikowaniu tych zmian na stronach internetowych Platformy GetBerry.pl (w szczególności poprzez opublikowanie treści Regulaminu zawierającego zmiany prowizji od Transakcji), o ile nie zastrzeżono inaczej.VIII. Dane osobowe Użytkowników.


 1. Założenie Konta w Platformie GetBerry.pl, otrzymywanie Newslettera oraz zawarcie Transakcji wymaga udostępnienia przez Użytkownika jego danych osobowych w zakresie określonym i wymaganym przez GetBerry w Formularzach Platformy GetBerry.pl.
 2. Dokonanie zapłaty Kwoty Transakcji przez Kupującego oraz zapłaty prowizji od Transakcji i zwrotu Kwoty Transakcji Kupującemu przez Partnera za pośrednictwem wybranego do obsługi płatniczej danej Transakcji Operatora płatności, a także uzyskanie przez Partnera zwrotu prowizji od Transakcji w przypadku określonym w punkcie VII.15 Regulaminu wymaga udostępnienia przez Użytkownika jego danych osobowych w zakresie określonym i wymaganym przez wybranego do obsługi płatniczej danej Transakcji Operatora płatności.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez GetBerry w celach związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Usługi GetBerry. W przypadku złożenia przez Użytkownika stosowanych oświadczeń w procesie zakładania Konta w Platformie GetBerry.pl, dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez GetBerry również w innych celach, określonych w procesie zakładania Konta w Platformie GetBerry.pl.
 4. Dane osobowe Użytkownika, który zamówił Newsletter przetwarzane są przez GetBerry w celach otrzymywania przez Użytkownika informacji handlowych zawartych w Newsletterze, wysyłanych przez GetBerry w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 5. Dane dotyczące korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez GetBerry oraz jej kontrahentów przetwarzane są przez GetBerry w celach marketingowych.
 6. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), przetwarzanych dla celów określonych w punkcie VIII.3, VIII.4 i VIII.5 Regulaminu, jest GetBerry.
 7. GetBerry informuje, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość korzystania z Usługi GetBerry lub/i zamówienia i otrzymywania Newslettera przez Użytkownika oraz że Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu.
 8. Zgłoszenie żądania zaprzestania przetwarzania przez GetBerry danych osobowych Użytkownika dla celów korzystania z Usługi GetBerry lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez GetBerry oraz jej kontrahentów dla celów marketingowych jest równoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z korzystania z Usługi GetBerry i wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o świadczenie Usługi GetBerry z zachowaniem okresu wypowiedzenia obowiązującego Użytkownika, określonego odpowiednio w punkcie IV.4 i V.5 Regulaminu. Cofnięcie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, w zakresie określonym w zdaniu poprzednim, wywołuje skutek na dzień upływu okresu wypowiedzenia obowiązującego Użytkownika.
 9. Partner przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że dane osobowe Partnera (za wyjątkiem jego hasła do Konta w Platformie GetBerry.pl) są udostępniane Kupującemu w Formularzu zamówieniu Towaru wyłącznie w celu zawarcia Transakcji pomiędzy Partnerem i Kupującym. GetBerry nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie przez Kupującego danych osobowych Partnera, w szczególności za ich przetwarzanie przez Kupującego dla innych celów niż wskazane w zdaniu poprzednim.
 10. Korzystanie z Konta w Platformie GetBerry.pl, a w szczególności przesłanie do GetBerry wypełnionego Formularza Platformy GetBerry.pl przeznaczonego do założenia Konta w Platformie GetBerry.pl, jest równoznaczne z:
  1. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w Formularzu są pełne i zgodne z prawdą;
  2. upoważnieniem GetBerry do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach związanych z korzystaniem z Usługi GetBerry;
  3. upoważnieniem GetBerry do przetwarzania danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez GetBerry oraz jej kontrahentów w celach marketingowych;
  4. upoważnieniem GetBerry do przetwarzania danych osobowych Użytkownika także w innych celach niż określony w punkcie b) powyżej – w przypadku złożenia przez Użytkownika stosowanych oświadczeń w Formularzu Platformy GetBerry.pl przeznaczonym do założenia Konta w Platformie GetBerry.pl;
  5. przyjęciem do wiadomości przez Użytkownika prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu.

Zamówienie przez Użytkownika Newslettera, a w szczególności przesłanie do GetBerry wypełnionego Formularza Platformy GetBerry.pl przeznaczonego do założenia Konta w Platformie GetBerry.pl lub Formularza przeznaczonego do zamówienia Newslettera z zaznaczonym polem (checkboxem) dotyczącym zamówienia Newslettera, bądź aktywowanie („kliknięcie”) odpowiedniego pola (checkboxu) znajdującego się w Koncie Użytkownika w Platformie GetBerry.pl, dotyczącego zamówienia Newslettera, jest równoznaczne z upoważnieniem GetBerry do wysyłania Użytkownikowi informacji handlowych zawartych w Newsletterze, w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób, na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.


 1. Dane osobowe Partnera (za wyjątkiem jego hasła do Konta w Platformie GetBerry.pl) są przekazywane wybranemu do obsługi płatniczej danej Transakcji Operatorowi płatności w celach związanych z wykonaniem Transakcji płatniczych określonych w Regulaminie przez Operatora płatności. GetBerry nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie przez wybranego do obsługi płatniczej danej Transakcji Operatora płatności danych osobowych Partnera, w szczególności za ich przetwarzanie do innych celów niż wskazane w zdaniu poprzednim. Przekazanie do Operatora płatności danych osobowych Partnera następuje zgodnie z następującymi zasadami:
  1. dane osobowe Partnera (w szczególności jego imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres poczty elektronicznej) przekazywane są do wybranego do obsługi płatniczej danej Transakcji Operatora płatności przez samego Partnera za pomocą Platformy GetBerry.pl (w sposób automatyczny i drogą elektroniczną) z chwilą założenia Konta Partnera w Platformie GetBerry.pl;
  2. dane osobowe Partnera przetwarzane są przez Operatora płatności w celach związanych z wykonaniem Transakcji płatniczych określonych w Regulaminie przez Operatora płatności;
  3. administratorem danych osobowych Partnera w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), przetwarzanych w celach związanych z wykonaniem Transakcji płatniczych określonych w Regulaminie, jest wybrany do obsługi płatniczej danej Transakcji Operator płatności;
  4. przetwarzanie danych osobowych Partnera przez wybranego Operatora płatności odbywa się na warunkach określonych przez Operatora płatności, tj. w umowie o warunkach i zasadach współpracy odpowiednio z serwisem Przelewy24 lub z serwisem PaypPal;
  5. realizację uprawnień Partnera wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) w stosunku do danych osobowych przetwarzanych przez wybranego do obsługi płatniczej danej Transakcji Operatora płatności zapewnia Operator płatności.
 2. Dane osobowe Kupującego (za wyjątkiem jego hasła do Konta w Platformie GetBerry.pl) są przekazywane Partnerowi w celu wykonania Transakcji zawartej pomiędzy Kupującym i Partnerem (realizacji zamówienia Towaru). GetBerry nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie przez Partnera danych osobowych Kupującego, w szczególności za ich przetwarzanie do innych celów niż wskazane w zdaniu poprzednim. Przekazanie do Partnera danych osobowych Kupującego następuje zgodnie z następującymi zasadami:
  1. dane osobowe Kupującego (w szczególności jego imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres poczty elektronicznej) przekazywane są do Partnera przez samego Kupującego za pomocą Platformy GetBerry.pl (w sposób automatyczny i drogą elektroniczną) z chwilą złożenia przez Kupującego zamówienia Towaru;
  2. administratorem danych osobowych Kupującego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), przetwarzanych dla celów związanych z wykonaniem Transakcji zawartej pomiędzy Kupującym i Partnerem (realizacji zamówienia Towaru), jest Partner;
  3. przetwarzanie danych osobowych Kupujących przez Partnera odbywa się na warunkach określonych przez Partnera;
  4. realizację uprawnień Kupującego wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) w stosunku do danych osobowych przetwarzanych przez Partnera zapewnia Partner.
 3. Wypełniając Formularz Platformy GetBerry.pl lub w trakcie korzystania z Platformy GetBerry.pl, Użytkownik może zostać poproszony przez GetBerry o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez GetBerry jego danych osobowych w celach marketingowych lub/i w innych celach lub/i wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych. W takim przypadku, Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla takich celów lub/i na otrzymywanie informacji handlowych, mając na względzie następujące okoliczności:
  1. zgoda jest dobrowolna i GetBerry nie uzależnia możliwości korzystania z Platformy GetBerry.pl od jej uzyskania;
  2. Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania;
  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie przez GetBerry danych osobowych lub na otrzymywanie informacji handlowych następuje poprzez aktywowanie („kliknięcie”) odpowiedniego pola (checkboxa) znajdującego się w Formularzu;
  4. wyrażenie zgody na przetwarzanie przez GetBerry danych osobowych lub na otrzymywanie informacji handlowych jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zgodności udostępnionych danych osobowych z prawdą;
  5. administratorem danych osobowych Użytkownika będzie GetBerry;
  6. zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub otrzymywanie informacji handlowych może zostać w każdej chwili cofnięta przez Użytkownika.
 4. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych obejmuje zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od GetBerry oraz od innych osób. Wysyłanie informacji handlowych może odbywać się w szczególności na adres poczty elektronicznej Użytkownika udostępniony GetBerry przez Użytkownika.
 5. GetBerry zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w celu ustalenia, czy są one zgodne z prawdą. Użytkownik jest zobowiązany do umożliwienia GetBerry przeprowadzenia weryfikacji wskazanej w zdaniu poprzednim, w szczególności poprzez podanie aktualnego numeru telefonu i udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę GetBerry.
 6. GetBerry informuje o konieczności podawania w elektronicznych formularzach wybranego do obsługi płatniczej danej Transakcji Operatora płatności wyłącznie aktualnych, prawdziwych i pełnych danych osobowych oraz że udostępnienie przez Użytkownika nieaktualnych, nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych będzie się wiązało z niemożnością wykonania Transakcji płatniczej przez Operatora płatności. GetBerry informuje ponadto, że Użytkownik może zostać zobowiązany przez Operatora płatności do dokonania wymaganych przez niego czynności weryfikacyjnych dotyczących danych (w tym danych osobowych) Użytkownika, w szczególności czynności określonych w punkcie V.18 Regulaminu.
 7. Partner zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych Kupującego zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w tym zakresie.


IX. Prawa i obowiązki Użytkownika. 1. GetBerry dołoży starań, aby korzystanie z Platformy GetBerry.pl i Usługi GetBerry było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże GetBerry nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Platformy GetBerry.pl i Usługi GetBerry. Ponadto oprogramowanie Platformy GetBerry.pl i Usługi GetBerry mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Platformy GetBerry.pl i Usługi GetBerry, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, to: posiadanie dostępu do Internetu, przeglądarka internetowa Internet Explorer 11.0. lub wersje wyższe albo przeglądarka internetowa oparta na silniku Mozilla 29.0. lub wersjach wyższych albo przeglądarka internetowa Chrome 35.0. lub wersje wyższe.
 2. Bez uprzedniej zgody GetBerry, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z Usługi GetBerry, ani w całości ani w części.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Platformy GetBerry.pl i Usługi GetBerry, do korzystania z Usługi GetBerry w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz do niepodejmowania żadnych działań na szkodę GetBerry, Użytkowników oraz innych osób, w szczególności poprzez zawieranie Transakcji z zamiarem ich niewykonania lub podawanie nieprawdziwych danych osobowych.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usługi GetBerry zgodnie z przepisami prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i postanowieniami Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także korzystanie przez Użytkownika z Usługi GetBerry w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Usługi GetBerry.X. Zakres odpowiedzialności i prawa GetBerry. 1. GetBerry jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Platformy GetBerry.pl i Usługi GetBerry, jeżeli jest to spowodowane:
  1. koniecznością naprawy, wymiany, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu komputerowego albo oprogramowania, przy czym GetBerry dołoży starań, aby przerwy te miały w takim wypadku miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski);
  2. przyczynami niezależnymi od GetBerry (w szczególności siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
 2. GetBerry nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji handlowych zawartych w Newsletterze i pochodzących od innych osób niż GetBerry, w szczególności za treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe Partnerów.
 3. GetBerry nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu komputerowego lub oprogramowania oraz okolicznościami niezależnymi od GetBerry.
 4. GetBerry nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi GetBerry, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). GetBerry jest jednak odpowiedzialna za działania lub zaniechania (jak za własne działanie lub zaniechanie) osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. GetBerry ponosi także odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi GetBerry, jeżeli odpowiedzialność ta wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady odpowiedzialności GetBerry określone w niniejszym punkcie Regulaminu obejmują także odpowiedzialność GetBerry z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.
 5. GetBerry nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet, w tym za podane w nich jakiekolwiek dane i informacje, a także za skutki skorzystania z tych danych i informacji przez inne osoby.
 6. GetBerry nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie przez niego z Usługi GetBerry, za korzystanie przez niego z Usługi GetBerry w sposób niezgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych (w tym danych osobowych).
 7. GetBerry zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Użytkownika lub/i informacji dotyczących zawieranych przez niego Transakcji uprawnionym na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom lub organom, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. GetBerry nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego hasła do Konta w Platformie GetBerry.pl. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła do Konta w Platformie GetBerry.pl nastąpiło z przyczyn zawinionych przez GetBerry lub przyczyn, za które GetBerry ponosi odpowiedzialności na mocy przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. GetBerry może odmówić świadczenia Usługi GetBerry, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa, w przypadkach niespełniania przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz w wypadkach wynikających z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. GetBerry zastrzega sobie prawo do rozbudowy i zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z Usługi GetBerry, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 11. GetBerry zastrzega sobie prawo do zmiany szaty graficznej i układu stron internetowych przeznaczonych do świadczenia Usługi GetBerry, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 12. GetBerry zastrzega sobie prawo do rozbudowy form i zakresu korzystania z Usługi GetBerry, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników, w szczególności w zakresie rozszerzenia rodzaju Towarów, jakie Partnera będą mogli prezentować w Platformie GetBerry.pl.
 13. GetBerry zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udostępniania Usługi GetBerry w każdym czasie, bez konieczności uzasadniania przyczyny rezygnacji, w szczególności z ważnych przyczyn organizacyjnych, technicznych lub/i prawnych. GetBerry poinformuje o rezygnacji z udostępniania Usługi GetBerry poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia GetBerry na stronach internetowych Platformy GetBerry.pl.
 14. Prawem właściwych dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu pomiędzy GetBerry i Użytkownikiem jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Miejscem zawarcia i wykonania umowy o korzystanie z Platformy GetBerry.pl i Usługi GetBerry jest miejsce, w którym GetBerry ma siedzibę. Usługi elektroniczne dostępne w Platformie GetBerry.pl są świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu, w którym GetBerry ma siedzibę.
 15. Wszelkie spory wynikające ze stosunków prawnych wynikających z Regulaminu pomiędzy GetBerry i Użytkownikiem niebędącym Konsumentem, w szczególności z wykonania zawartej pomiędzy GetBerry i Użytkownikiem niebędącym Konsumentem umowy o świadczenie Usługi GetBerry, podlegają jurysdykcji sądów polskich bez względu na miejsce zamieszkania lub siedziby takiego Użytkownika i będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby GetBerry.
 16. Wyłącznym źródłem zobowiązań GetBerry jest Regulamin oraz przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 17. Z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego niniejszego punktu Regulaminu, w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu, GetBerry ma prawo do zawieszenia świadczenia Usługi GetBerry Użytkownikowi (które skutkuje również zablokowaniem (uniemożliwieniem) Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika w Platformie GetBerry.pl lub informacji handlowych i treści Portfolio Użytkownika) lub/i zaprzestania świadczenia Użytkownikowi Usługi GetBerry (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o świadczenie Usługi GetBerry ze skutkiem natychmiastowym). Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami oraz zakresem dokonanego przez Użytkownika naruszenia przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu, GetBerry jest uprawniona do częściowego zawieszenia świadczenia Usługi GetBerry Użytkownikowi (w określonym zakresie lub bez zablokowania (uniemożliwienia) Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika w Platformie GetBerry.pl) lub/i częściowego zaprzestania świadczenia Użytkownikowi Usługi GetBerry (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o świadczenie Usługi GetBerry ze skutkiem natychmiastowym jedynie w części). Postanowienie zdania poprzedniego niniejszego punktu Regulaminu dotyczy w szczególności przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu jedynie w odniesieniu do części informacji handlowych lub treści Portfolio Użytkownika.
 18. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, GetBerry jest uprawniona do zaprzestania świadczenia Usługi GetBerry Użytkownikowi w następujących przypadkach:
  1. zgłoszenia przez Użytkownika żądania zaprzestania przetwarzania przez GetBerry jego danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Usługi GetBerry lub/i cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez GetBerry danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez GetBerry oraz jej kontrahentów – z chwilą upływu okresu wypowiedzenia obowiązującego Użytkownika;
  2. udostępnienia GetBerry przez Użytkownika danych osobowych niezgodnych z prawdą – ze skutkiem natychmiastowym;
  3. niespełniania przez Kupującego postanowień punktu III.4 Regulaminu – ze skutkiem natychmiastowym;
  4. niespełniania przez Partnera postanowień punktu III.5 Regulaminu – ze skutkiem natychmiastowym;
  5. wypowiedzenia Użytkownikowi przez GetBerry umowy o korzystanie z Konta w Platformie GetBerry.pl – z chwilą upływu okresu wypowiedzenia, a w przypadku określonym w punkcie poprzednim Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym;
  6. wypowiedzenia przez Użytkownika GetBerry umowy o korzystanie z Konta w Platformie GetBerry.pl – z chwilą upływu okresu wypowiedzenia;
  7. wypowiedzenia przez Użytkownika GetBerry umowy o korzystanie z Newslettera – z chwilą wypowiedzenia;
  8. otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze informacji handlowej lub treści Portfolio Użytkownika – ze skutkiem natychmiastowym oraz w zakresie dotyczącym tej informacji handlowej lub treści Portfolio Użytkownika.
 19. W przypadkach określonych w punkcie X.19 podpunkt a) i b) oraz e)-h) Regulaminu, zaprzestanie świadczenia Usługi GetBerry Użytkownikowi następuje bez powiadomienia o tym Użytkownika. W przypadkach określonych w punkcie X.19 podpunkt c) i d) Regulaminu, zaprzestanie świadczenia Usługi GetBerry Użytkownikowi następuje za powiadomieniem o tym Użytkownika.
 20. W przypadku określonym w punkcie X.18 Regulaminu, GetBerry zawieszając Użytkownikowi świadczenie Usługi GetBerry w całości lub w części, zawiadamia Użytkownika o zawieszeniu Usługi GetBerry i zamiarze zaprzestania świadczenia Usługi GetBerry Użytkownikowi w całości lub w części. Jednocześnie w zawiadomieniu, GetBerry wzywa Użytkownika do zaprzestania naruszeń przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu oraz udzielenia stosownych wyjaśnień odnośnie tego naruszenia, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania zawiadomienia GetBerry do Użytkownika. W przypadku nieudzielenia wyjaśnień przez Użytkownika lub braku wiarygodnych wyjaśnień Użytkownika w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania zawiadomienia do Użytkownika lub oczywistego naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu, GetBerry może zaprzestać świadczenia Usługi GetBerry Użytkownikowi w całości lub w części, o czym Użytkownik zostanie poinformowany stosownym zawiadomieniem.
 21. W przypadku upływu czasu trwania Usługi GetBerry lub zaprzestania świadczenia Usługi GetBerry Użytkownikowi, GetBerry usunie informacje handlowe i treści Portfolio Partnera z zasobów pamięci serwera GetBerry. Postanowienie zdania pierwszego niniejszego punktu Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku informacji handlowych i treści Portfolio Partnera zabezpieczonych na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na żądanie uprawnionej na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby lub organu, z tym zastrzeżeniem, że w takich przypadku GetBerry jednocześnie blokuje (uniemożliwia) dostęp do informacji handlowych i treści Portfolio Partnera w Platformie GetBerry.pl.
 22. GetBerry może w każdym czasie dokonać zmiany Operatora płatności wykonującego Transakcje płatnicze określone w Regulaminie.W przypadku zmiany Operatora płatności, Sprzedawca może być zobowązany do dokonania przed nowym Operatorem płatności wymaganych przez niego czynności weryfikacyjnych dotyczących danych osobowych Sprzedawcy.XI. Korespondencja. 1. GetBerry kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z korzystaniem z Usługi GetBerry na adres poczty elektronicznej udostępniony GetBerry przez Użytkownika.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień punktu VIII Regulaminu, Użytkownik powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z Usługi GetBerry na adres kontakt@getberry.pl, chyba że GetBerry wskaże Użytkownikowi inny adres poczty elektronicznej, na który korespondencja ma być kierowana.
 3. GetBerry nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wysłania korespondencji do Użytkownika na skutek podania przez niego błędnego lub nieprawdziwego adresu poczty elektronicznej bądź na skutek utraty przez niego możliwości korzystania z danego adresu poczty elektronicznej i nieudostępnienia GetBerry nowego adresu poczty elektronicznej, na który korespondencja powinna być kierowana. We wszystkich przypadkach wskazanych w zdaniu poprzednim, korespondencję GetBerry uważa się za dostarczoną do Użytkownika z dniem wysłania tej korespondencji przez GetBerry do Użytkownika.XII. Reklamacje. 1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Usługi GetBerry za pomocą adresu email reklamacje@getberry.pl , z zastrzeżeniem postanowień punktu XII.4 i XII.5 Regulaminu.
 2. GetBerry rozpatruje reklamacje w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 (czternaście) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. GetBerry poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, GetBerry o ile uzna, że jest to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Odpowiedź na reklamację GetBerry kieruje na adres Użytkownika wskazany w punkcie XI.1 Regulaminu.
 4. Reklamacje dotyczące wykonywania Transakcji płatniczych przez wybranego do obsługi płatniczej danej Transakcji Operatora płatności, Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do Serwisu. Reklamacja płatności powinna zawierać: imię i nazwisko posiadacza karty płatniczej, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email, numer zamówienia, datę transakcji oraz kwotę transakcji. Reklamacja przekazywana jest do Operatora Płatności wraz z danymi wskazanymi przez Użytkownika, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez akceptację postanowień Regulaminu.Zasadaność reklamacji płatności jest rozpatrywana przez organizację kartową na podstawie Regulacji Kartowych oraz powszechnie obowiązujacych przepisów prawa.
 5. GetBerry informuje, że wszelkie reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży Towaru przez Partnera, sposobu jej wykonania przez Partnera, niezgodności Towaru z zawartą Transakcją, bezpieczeństwa, jakości, wad i legalności Towarów, Kupujący może kierować do GetBerry, ze szczególnym uwzględnieniem faktu, iż za jakość produktów odpowiada Partner w sposób i na warunkach określonych przez Partnera i przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.XIII. Postanowienia końcowe. 1. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronach internetowych Platformy GetBerry.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.
 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia (opublikowania) na stronie internetowej Platformy GetBerry.pl.
 3. GetBerry zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia (opublikowania) na stronie internetowej Platformy GetBerry.pl (w szczególności poprzez zamieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu zawierającego zmiany), z zastrzeżeniem zdań następnych niniejszego punktu Regulaminu. GetBerry zawiadamia o zmianie Regulaminu dotychczasowych Użytkowników (którzy korzystają z Usługi GetBerry w chwili dokonania zmiany Regulaminu) poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Platformy GetBerry.pl lub/i w Koncie Użytkownika w Platformie GetBerry.pl. Zmiany Regulaminu są wiążące dla dotychczasowych Użytkowników (którzy korzystają z Usługi GetBerry w chwili dokonania zmiany Regulaminu) po upływie 14 (czternastu) dni od dokonania przez GetBerry czynności wskazanych w zdaniu poprzednim niniejszego punktu Regulaminu, w tym zawiadomieniu Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Platformy GetBerry.pl lub/i w Koncie Użytkownika w Platformie GetBerry.pl. GetBerry może także dodatkowo informować dotychczasowych Użytkowników o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.
 5. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi GetBerry zgodnie z właściwymi w tym zakresie postanowieniami Regulaminu.
 6. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Usługi GetBerry po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami postanowień Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.COPYRIGHT © GETBERRY 2016